สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ [ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - อาจารย์ ดร.วันนิวัต ปันสุวงศ์ 01-07-2564 ภายนอก
2 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 01-08-2562 ภายนอก
3 - Emeritus Professor Dr.Liang Chou Hsia 01-10-2562 ภายนอก
4 - รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กัมพล แก้วเกษ 01-10-2562 ภายนอก
5 - ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช 01-10-2562 ภายนอก
6 Professor Dr.Chung-Ruey Yen 01-09-2563 ภายนอก
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ 01-09-2563 ภายนอก
8 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต 01-03-2564 ภายนอก
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล 01-03-2564 ภายนอก
10 รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 01-03-2564 ภายนอก
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร 01-03-2564 ภายนอก
12 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ 01-07-2564 ภายนอก
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ 01-07-2564 ภายนอก
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ 01-07-2564 ภายนอก
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 01-07-2564 ภายนอก
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี 01-07-2564 ภายนอก
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ 01-07-2564 ภายนอก
18 ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล 01-07-2564 ภายนอก
19 ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ 01-09-2564 ภายนอก