คณะบริหารธุรกิจ [ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ 01-07-2564 ภายนอก