อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร [ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - น.ส.ธนพร นาครินทร์ 01-01-2559 ภายนอก
2 - น.ส.ธัญญลักษณ์ พรหมกันธา 17-10-2559 ภายนอก
3 - น.ส.ชฎาพร จันทร์พร 01-11-2560 ภายนอก