คณะเศรษฐศาสตร์ [ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - น.ส.ชนากานต์ สิงห์คำ 01-11-2560 ภายนอก