สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร [ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานโครงการ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 นายศิรสิทธิ์ ชัยเมืองเขียว 01-10-2562 ภายนอก
2 นายเดชาวัต เดชมน 01-10-2562 ภายนอก