อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร [ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานโครงการ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - น.ส.เปรมทิพย์ ยองตา 01-02-2559 ภายนอก
2 - ว่าที่ ร.ต. หญิงพรรณิกา โชติอัมพร 17-10-2559 ภายนอก