สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายปริญรัฐ กาบจันทร์ 01-10-2558 ภายนอก