มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - น.ส.อภิญญา ชุ่มอินถา 16-10-2561 ภายนอก