คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายชยากร เชิงดี 01-04-2562 ภายนอก