สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางกัลยาณี หล้าป้อม 01-10-2558 ภายนอก
2 - น.ส.ปรียานุช สุขอัตตะ 09-01-2558 ภายนอก
3 - น.ส.ปรัชวัน อ่อนคง 01-05-2558 ภายนอก
4 - น.ส.รุจิราวรรณ ขันติ 03-10-2558 ภายนอก
5 - น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ 01-06-2561 ภายนอก