สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 นางสาวจิดาภา ตาลาน 16-11-2564 ภายนอก
2 นางสาววาสนา กาฬภักดี 16-11-2564 ภายนอก