อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร [ตำแหน่ง : นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางสาวเชาวนี สนธิธรรม 05-01-2558 ภายนอก