ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ [ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิเคราะห์]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางสาวบุษยา ยอดตาเรือน 17-03-2556 ภายนอก