ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ [ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน(การเงิน)]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางสาวอณัติธิดา สมสาร 01-08-2548 ภายนอก