ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางสาวณิชนิตา นามวงค์ 01-11-2555 ภายนอก