ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายกฤตภาส วรรณธนสิน 01-11-2554 ภายนอก