สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร [ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ 01-09-2557 ภายนอก
2 - น.ส.พัชรี ดำรงค์ 04-01-2555 ภายนอก
3 - น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ 02-10-2560 ภายนอก
4 - น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า 02-10-2560 ภายนอก