อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร [ตำแหน่ง : นักพัฒนาธุรกิจ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะญาติ 02-01-2557 ภายนอก
2 - น.ส.สุภัชสรา เบริโอ 08-10-2561 ภายนอก