มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ตำแหน่ง : ไม่ระบุ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - -Manat_k - 16-12-2557 ภายนอก
2 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ 16-12-2557 ภายนอก
3 - นายชัชวาล ภาษยะวรรณ 16-12-2557 ภายนอก
4 - นางนงนุช พูลสวัสดิ์ 16-12-2557 ภายนอก
5 - นางวาสนา ป้องพาล 16-12-2557 ภายนอก
6 - นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์ 16-12-2557 ภายนอก
7 - รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์ 16-12-2557 ภายนอก
8 นางสาวชื่นนภา แก้วสุรินทร์ 07-08-2558 ภายนอก
9 - รองศาสตราจารย์จงกลณี เกิดพิบูลย์ 16-12-2557 ภายนอก