สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร [ตำแหน่ง : ไม่ระบุ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพงษ์ มหาไม้ 01-08-2556 ภายนอก