สำนักงานมหาวิทยาลัย [ตำแหน่ง : ไม่ระบุ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายทศพงษ์ ดีอินทร์ 01-09-2557 ภายนอก
2 - นายพีรพล จิตติวงศ์ 01-10-2557 ภายนอก
3 - นางสาวสายนที คำบุญสูง 06-11-2557 ภายนอก