องค์การนักศึกษา [ตำแหน่ง : ไม่ระบุ]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายกิตติ์ธนัตถ์ จาววิจิตร 17-11-2557 ภายนอก
2 - นายธนกร สารบรรณ 06-01-2558 ภายนอก
3 - นางสาวรัตน์พิศุทธิ์ อิกำเหนิด 06-01-2558 ภายนอก
4 - นายชาญศิลป์ คำปันศักดิ์ 20-01-2558 ภายนอก
5 - นายกฤษฎา ง้าวกาเขียว 10-03-2558 ภายนอก
6 นายชาคร อุปละ 09-04-2561 ภายนอก