มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ตำแหน่ง : กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 07-08-2557 ภายนอก
2 - นายวรวัชร ตันตรานนท์ 07-08-2557 ภายนอก
3 - นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ 07-08-2557 ภายนอก
4 - นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 07-08-2557 ภายนอก
5 - นายจักริน วังวิวัฒน์ 07-08-2557 ภายนอก
6 - นายไพรัช โตวิวัฒน์ 07-08-2557 ภายนอก
7 ดร.ชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล 29-09-2564 ภายนอก
8 คุณอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 29-09-2564 ภายนอก
9 -นายกสมาคมศิษย์เก่า - 29-09-2564 ภายนอก
10 นายอาโป ทักษิณกำเนิด 29-09-2564 ภายนอก
11 คุณเจียมจิตต์ บุญสม 29-09-2564 ภายนอก
12 คุณนที แสงรุจิเวทย์ 29-09-2564 ภายนอก
13 คุณพรรณี เชิดรำไพ 29-09-2564 ภายนอก
14 คุณราม สุภา 29-09-2564 ภายนอก
15 คุณสันทัด ศักดิ์สูง 30-09-2564 ภายนอก
16 คุณเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ 30-09-2564 ภายนอก
17 คุณภิญโญ วงสถาวร 30-09-2564 ภายนอก