มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น 05-03-2557 ภายนอก
2 - นายณัฐ คงรอด 20-06-2557 ภายนอก
3 - สหกรณ์ออมทรัพย์ แม่โจ้ 22-08-2557 ภายนอก
4 - นางสาวลัดดาวัลย์ คำเอี่ยม 06-11-2558 ภายนอก
5 - รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 05-11-2556 ภายนอก
6 - ดร.กรวรรณ ศรีงาม 05-02-2557 ภายนอก
7 - ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ 05-02-2557 ภายนอก
8 - รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 18-03-2553 ภายนอก
9 รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ 27-08-2562 ภายนอก
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา 27-08-2562 ภายนอก
11 ดร.อำนวย ยศสุข 21-04-2563 ภายนอก
12 พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา 21-04-2563 ภายนอก
13 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย 21-04-2563 ภายนอก
14 ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ 21-04-2563 ภายนอก
15 ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ 21-04-2563 ภายนอก
16 ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย 21-04-2563 ภายนอก
17 ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล 04-06-2563 ภายนอก
18 นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ 04-06-2563 ภายนอก
19 นายอนุชา ดำรงมณี 04-06-2563 ภายนอก
20 นายชัยทัต ชนานนท์ธวัช 04-06-2563 ภายนอก
21 นายประเทือง เชียงแรง 04-06-2563 ภายนอก
22 นายอินสม ปัญญาโสภา 04-06-2563 ภายนอก
23 นางแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ 04-06-2563 ภายนอก
24 นายนพนธ์ นิธิธวัชพงศ์ 04-06-2563 ภายนอก
25 นางรัตนากร ศิริรัตน์ 04-06-2563 ภายนอก
26 นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 04-06-2563 ภายนอก
27 นายสมิต ทวีเลิศนิธิ 04-06-2563 ภายนอก
28 ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน 04-06-2563 ภายนอก
29 นายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี 04-06-2563 ภายนอก
30 นายยงยุทธ ชอบทำดี 04-06-2563 ภายนอก
31 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 04-06-2563 ภายนอก
32 นายพิษณุ จันทร์วิทัน 27-10-2564 ภายนอก
33 ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ 27-10-2564 ภายนอก
34 นายนาถ ลิ่วเจริญ 27-10-2564 ภายนอก
35 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ 16-11-2564 ภายนอก
36 นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล 16-11-2564 ภายนอก