คณะสารสนเทศและการสื่อสาร [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 นายพงษ์ชัยยุทธ กองสถาน 06-10-2564 ภายนอก