คณะเศรษฐศาสตร์ [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ 20-06-2557 ภายนอก