สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 นางศรีอนงค์ ใคร้มา 08-02-2564 ภายนอก
2 นายณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์ 12-10-2564 ภายนอก