สภานักศึกษา [ตำแหน่ง : บุคคลภายนอก]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 - นายภานุพงษ์ อุลิต 01-01-2557 ภายนอก
2 - นางสาวอมลณัฐ ชัยชนะ 01-01-2557 ภายนอก
3 - น.ส.เกษมณี วรรณศิษย์ 01-01-2557 ภายนอก
4 - น.ส.จุฑามาศ กันจินะ 01-01-2557 ภายนอก
5 - นายเข็มราช อินทร์ชน 01-01-2557 ภายนอก
6 - นางสาวปิยะนันท์ เจเถื่อน 01-02-2557 ภายนอก
7 - นายมนัสวี มณีเกี๋ยง 01-02-2557 ภายนอก
8 นายคงกระพัน บุตรจันทร์ 17-11-2558 ภายนอก
9 นายชาญศิลป คำปันสิงห์ 18-11-2558 ภายนอก
10 น.ส.ดลญา บุญอาจ 01-01-2557 ภายนอก
11 - น.ศ.มณีรัตน์ โคเมือง 01-01-2557 ภายนอก
12 - น.ศ.จารุวรรณ รักษ์ธรรม 01-01-2557 ภายนอก
13 - น.ส.จุฑามาศ ฉิมผึ้งพะเนา 01-01-2557 ภายนอก
14 - นายคำหล้า พรมจันทร์ 01-01-2557 ภายนอก
15 - นายพิทยา ภูมิระพีภร 01-01-2557 ภายนอก
16 - นายจักร์พงษ์ ธิซาว 01-01-2557 ภายนอก
17 - น.ส.จิฑานันท์ จันน้ำท่วม 01-01-2557 ภายนอก
18 - น.ส.วรารัตน์ รินปัญาโย 01-01-2557 ภายนอก
19 - นางสาวโชติสรา ภู่อาวรณ์ 01-02-2557 ภายนอก
20 - นางสาวยวิษฐา จูสวย 19-06-2557 ภายนอก