มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 16 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 12  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 2  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
4. พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (12)
1 นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์
Mr. Kitsanachot Pracharod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
2 น.ส.สุกัญญา กิติเวียง
Miss Sukanya Kitiwiang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
3 นางกาญจนา ปงหาญ
Mrs. Kanjana Ponghan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
4 นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
Mrs. Mingkoun Dangsuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
5 นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
Mr. Nathachai Attawongchayakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
6 นายธนภัทร เย็นมาก
Mr. Thanaphat Yenmak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
7 นายสถาพร ฉิมทอง
Mr. Sathaporn Chimthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
8 นายสรเดช จันทร์เที่ยง
Mr. Sorradach Chantieng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
9 นายพัลลภ ดวงบาล
Mr. Punlop Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
10 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ
Mr. Sakda Chaitap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
11 ดร.สุรชัย ศาลิรัศ
Dr. Surachai Salirat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
12 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์
Miss Paweena Limkanjanawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
พนักงานส่วนงาน (2)
ลูกจ้างประจำ (1)
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ (1)