มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีทั้งหมด 73 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 56  คน
2. อาจารย์พิเศษ  : 11  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 5  คน
4. บุคคลภายนอก  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (56)
1 อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
Mrs. Piyanoot Juntarumporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2 อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
Miss. Chatnalin Kaewsom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 อาจารย์ฐิติมา ศรีพร
Miss. Thitima Sriphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4 อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
Miss. Manlika Jindasing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
Miss. Phatcharin Wiriyasuksawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
6 อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
Dr. Suttirak Plonjarean
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง
Asst. Prof. Chondarong Tongsong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
8 อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา
Dr. Jutamas Phengkona
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
Miss. Natalee R.Jaiyen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
10 อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
Dr. Jirasak Wicharsawasdi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
11 อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
Mr. Prasatporn Koauychai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
12 อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
Miss. Witchuda Auiaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
13 อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี
Dr. Weeraporn Tokeree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
Dr. Nutchapat Suksai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
15 อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
Dr. Cheat Jaipheat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
16 อาจารย์ปณิดา กันถาด
Miss. Panida Kuntad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
17 อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
Dr. Charintorn Srewitoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
18 อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
Mr. Weerachai Phetchsuthti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
19 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
Dr. Chantawan Angchon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
Dr. Pawida Rungsee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
21 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
Dr. Anirut Nuplord
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
Asst. Prof. Benjamas Na Thongkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
Asst. Prof. Amnat Ruksapol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
Asst. Prof. Dr. Kamonwan Suphawinyoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
25 อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
Dr. Pornpimol Pimolrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์
Asst. Prof. Dr. Chumphon Angkananon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
Asst. Prof. Yutthana Savangarrom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
28 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
Dr. Thira Thonglur
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
29 อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร
Dr. Jakkrit Na Nakhon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
Dr. Kanittha Pattanasing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย
Asst. Prof. Dr. Sutthikarn Khong-khai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
32 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
Dr. Boonsin Jittapraphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
33 อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
Dr. Pilaiwan Pupathanasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
34 น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน
Miss Trichada Suwunno
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
35 นางชไมพร ตันสุวรรณ
Mrs. Chamaiporn Tunsuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
36 นายทวิช เตี่ยไพบูลย์
Mr. Tawit Tiapaibool
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
37 น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน
Miss Chiraphon Chai-oon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
38 นายอดิศักดิ์ หนูดำ
Mr. Adisak Noodum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
39 นางสาวเพชรณี ศรีมูล
Miss Phetnee Srimoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานคลังและพัสดุ
40 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น
Miss Sirimas Jeamklin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานคลังและพัสดุ
41 น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม
Miss Thitaporn Pimo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานคลังและพัสดุ
42 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
Miss Yaowalak Apiwattanasevee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
43 นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ
Mr. Rangsiwut Singkum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
44 ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
Acting Sub Lt. Kajornrak Poopatganasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
45 นายชัยวิชิต เพชรศิลา
Mr. Chaivichait Phetsila
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
46 นายกฤษฎิ์ พลไทย
Mr. Krit Polthai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
47 นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
Mr. Chanwit Khuntongchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
48 นายสุวินัย เลาวิลาศ
Mr. Suwinai Laowilas
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
49 น.ส.สายทอง สุจริยาพงศ์พร
Miss Saithong Sujariyapongporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการวิชาการและวิจัย
50 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์
Miss. Sujinthon Ratnipon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
51 นางณิชาพล บัวทอง
Mrs. Nichapon Buathong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
52 นายวันชัย ล่องอำไพ
Mr. Wanchai Longampai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
53 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
Mrs. Phatthanakan Tiapaibool
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
54 นางพรลภัส พงษ์พานิช
Mrs. Pornlapat phongpanit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
55 นายสานิตย์ แป้นเหลือ
Mr. Sanit Panhlue
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
56 ดร.ณรงค์ โยธิน
Dr. Narong Yotin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (11)
1 ว่าที่ ร.ต.สหัส ไพภักดิ์
Mr. Sahus Paipuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2 นายวิทยา นพมาศ
Mr. Wittaya Nopphamas
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 น.ส.นิศารัตน์ จินา
Miss Nisarat Jina
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4 น.ส.สรารัตน์ นุมาศ
Miss Sararat Numas
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
5 นายอภิสิทธิ์ ไทยถาวร
-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
6 Mr.Wai Leung Lee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
7 Mr.Hiroaki Matsuno
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
8 อาจารย์ศันสนา ศรีนาค
-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 นางสาวนิรมล รัตนสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
10 นางสาวณัฐสุดา เพชรวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
11 อาจารย์จิราวรรณ จันทร์ทอง
-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
พนักงานส่วนงาน (5)
1 นายอรรถพล ปราบเสร็จ
Mr. Attapol Prabset
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
2 นายณพพล วิเชียร
Mr. Nopphon Wichiar
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
3 นายวีระชัย สุทธานี
Mr. Werachai Sutthanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์
Miss Suwanan Suwannao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
5 นายฐิติวัสส์ เดชเรือง
Mr. Thitiwat Detruang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บุคคลภายนอก (1)