มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีทั้งหมด 8 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 6  คน
2. บุคคลภายนอก  : 2  คน
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ (6)
1 นางสุภาพร จุลปานนท์
Mrs. Supaporn Junlapanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 นางสุภาวดี แสนวิชา
Mrs. Supawadee Sanwicha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นางอภิญญา พวงมาลัย
Mrs. Apinya Puangmalai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น
Mrs. Passaraporn Thongaun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นางจิรนันท์ คำซอน
Mrs. Jiranan Khamshon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 นางสาวณิภาวรรณ ชุ่มวงค์
Miss. ์Niphawan Chumwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุคคลภายนอก (2)