ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Bataan Peninsula State University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
08/08/2552 - 07/07/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (ไทย)

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Bataan Peninsula State Universityฟิลิปปินส์