ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจากสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
25/06/2567 - 25/06/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้