ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Guilin Tourism University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
13/05/2567 - 13/05/2572

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
วิทยาลัยนานาชาติ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Guilin Tourism Universityจีน