ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Asian Institute of Technology
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
14/05/2567 - 14/05/2572

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
วิทยาลัยนานาชาติ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Asian Institute of Technologyไทย