ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Ming Chi University of Technology
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
20/03/2567 - 20/03/2572

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Ming Chi University of Technologyไต้หวัน