ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universiti Putra Malaysia
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
01/01/2567 - 01/01/2572

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universiti Putra Malaysiaมาเลเชีย