ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Institute of Fruit Tree Research in Guangdong Academy of Agricultural Sciences
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
16/11/2566 - 31/12/2569

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Institute of Fruit Tree Research in Guangdong Academy of Agricultural Sciencesจีน