ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

South China Agricultural University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
17/11/2566 - 17/11/2571

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
South China Agricultural Universityจีน