ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Sulawesi Barat University
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
06/09/2566 - 06/09/2571

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Sulawesi Barat Universityอินโดนีเซีย