ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

State Institute of Islamic Studies Sorong West Papua
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
01/03/2566 - 01/03/2571

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
State Institute of Islamic Sorong West Papuaอินโดนีเซีย