ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Alauddin State Islamic University (UIN)
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
01/03/2566 - 01/03/2571

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Alauddin State Islamic Universityอินโดนีเซีย