ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universitas Negeri Yogyakarta
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
10/03/2566 - 10/03/2571

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universitas Negeri Yogyakartaอินโดนีเซีย