ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universitas Brawijaya
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
26/11/2565 - 26/11/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universitas Brawijayaอินโดนีเซีย