ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
28/11/2565 - 28/11/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branchไต้หวัน