ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Fushoushan Farm, Veterans Affairs Council
บันทึกข้อตกลง Memorandum Of Agreement
02/12/2565 - 30/11/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Fushoushan Farm, Veterans Affairs Councilไต้หวัน