ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Sam Ratulangi University
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
24/06/2565 - 24/05/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Sam Ratulangi Universityอินโดนีเซีย