ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Shaanxi Zijin Tengda Education
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
02/12/2564 - 02/12/2569

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
วิทยาลัยนานาชาติ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Shaanxi Zijin Tengda Education Co.,Ltdจีน