ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

The International Sustainable Development Studies (ISDI)
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
07/04/2565 - 07/04/2570

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
วิทยาลัยนานาชาติ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
The International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI)-- ไม่ระบุ --