ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Universitas Gadjah Mada
บันทึกความร่วมมือ Memorandum Of Understanding
14/04/2563 - ไม่ระบุ
Signed on July 23, 2019 (Will be Expired on July 23, 2024)

ส่วนที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/คณะภายในจังหวัด
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ส่วนที่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ

 หน่วยงานภายนอกประเทศ
Universitas Gadjah Madaอินโดนีเซีย